Foreigner in Taiwan
2014-10-29 Ngưoi Viet Nam toi Đài Loan thăm thân !

 

身分證影本,護照影本,居留證影本,出生證明正本,結婚證書正反面影本,戶籍謄本(全戶)
 
(Giấy Chứng minh thư , Hộ chiếu , giấy lưu cư) phôtô, giấy khai sinh,giấy kêt hôn,hô khấu,